1, Bölüm: Lıütfen, b1inizi oaliştirrnad.an 15nDe,

yerleştirilmesi., kullanımı ve bakımı gibi
Su seb[liniz
4.nernil bilgilen Içeren kullanma kilavuzunu
kullanrnadnn brice dikkatle okuyan...1z.,


yapilmas1 gereken 1 ı Su bınannin kullanma voltajı 220 Volftur.

işlemler ve güvenlik *Bu ürün evlerde ve işyerlerinde kullanılmak üzere dizayn edimiştir,

*Su pınann LE; uuhıK firın.,kalbrifer pateı`ji 50k)E1v lkLrikli hun gibi ısı
uyarıları kaynaklarından en az 300m. uzakta olmalı ve do§rudan güneş ışığı

altında tutulmamalıdır
ı' Su pınannızir bulunduğu ~da sleaklığan en az 10"C olması gerekir.

Su prnannız:n bundan deha spğuk ortamlarda çalı stınIrria,sı venmffliği
Su 6ebilin in açısından tavsiye edilmez.

ilk çalış tırılroasıncia, ▪ İyi bir havalandırma için su pınennın ark.asında yeterli bir aç ıkkk bırakın
aş aı5ıdaki noktalara (14-.1-20 orn).
dikkat ediniz.
• kıtrıla Ristel-rıln herhangi bir zârav • iki- ŞLI pinen yan yana yerlestinliyorsa aralarında en az 2 crnhoşIU
bırakıirnalıdır.
vermemek içİn s=ak su • 3.kıpınannızın sarsıntısız çaıışması durması gereldr. $11 p-nannızın
mu5luğurıdan su gelmeden elektrik yatay vs sağlam zemin i.izerinde dengeli durmasını sa:ğlayınq Bi iqlern
ç 11şInIn bağlanbsım yaprrmym_ su şişesi (damacana, konmedarı Oncel yapılmalıdır.
▪ hazınız elektrik keSinlialne ▪ Cihaz ba5ladhğlınız ara kablb ve elektrik prizini iyi seçin mutlaka
uğrarnannalıdır. topraklarna yapın. Çalıştırdıktan gf}nra belirli bir &Ciro kontrol ederek

• Soğutma butonu prIzIn çok fazla ısınmasına Izin vermeyin.

ilk MI kpJı.kontima • Nakliye GSriansındald olası tozianmeya karşı su pınar' nızı kdtanmaye

getirilrnernsiklir. başlernaden 43noer bir darnatane Sır bit-bt•ıâ k8dW rnusluklarderı boşeitin

- ilk altı saat içerisinde elektrik deha sorma arke terafteki aıu tEhhliye 11.3paaını ..Ç4511-?k tenkien tamamen

kasIn#11 meydana geldi icra.; 1:x}ş.ıllın.

"Yetkili Servs çağırmadan Önce • Sıcak Su hnkının liçrLdo su °mı adığı nda asla ıaıtims butc-nuno

▪ Yapılması Gerekenler açık konuma gelırrneyin.
başlığı altındaki • Kullanmış olduğunuz r.irUınde temizlik amaçlı olarak 2-3damacana

uyarıları dikkate suyu boşaltarak slsiern1 yıkadıklan sonra alacağirıtzsu Istenilen

alınıp. koku ve lezzete gelecekilr.

• • ül nin. k ull anı rher lizerındekı danna c nadak I su tam bilmeden
yeni bir da rnacana koy ma yı nız. Bu lUrün içindeki su seviyesinin

bozulmaması aşısind n gereklidir.
ggıt


PDF CIIHkYll "pdfFactory Pro" -14)11W*QAQ www.fineprint.cn

Beko Su Sebili BSS 3320 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 1. sayfa 1 Beko Su Sebili BSS 3320 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 2. sayfa 2 Beko Su Sebili BSS 3320 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 3. sayfa 3 Beko Su Sebili BSS 3320 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 4. sayfa 4 Beko Su Sebili BSS 3320 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 5. sayfa 5 Beko Su Sebili BSS 3320 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 6. sayfa 6 Beko Su Sebili BSS 3320 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 7. sayfa 7 Beko Su Sebili BSS 3320 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 8. sayfa 8 Beko Su Sebili BSS 3320 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 9. sayfa 9 Beko Su Sebili BSS 3320 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 10. sayfa 10 Beko Su Sebili BSS 3320 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 11. sayfa 11 Beko Su Sebili BSS 3320 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 12. sayfa 12 Beko Su Sebili BSS 3320 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 13. sayfa 13 Beko Su Sebili BSS 3320 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 14. sayfa 14 Beko Su Sebili BSS 3320 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 15. sayfa 15 Beko Su Sebili BSS 3320 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 16. sayfa 16 Beko Su Sebili BSS 3320 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 17. sayfa 17 Beko Su Sebili BSS 3320 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 18. sayfa 18 Beko Su Sebili BSS 3320 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 19. sayfa 19 Beko Su Sebili BSS 3320 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 20. sayfa 20 Beko Su Sebili BSS 3320 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 21. sayfa 21

Henüz, bu ürün hakkında forumda açılmış bir başlık bulunmuyor.