T.C.
BAŞBAKANLİK
Dış Ticaret Müsteşarlığı

SAYI : B.02.1.DTM.0.07.05.02-010.05.275

KONU : 2009/9 sayılı DTS Tebliği 1E06.2009* 21309

ARÇELİK A.Ş.
Karaağaç Caddesi 2-6 Sütlüce 34445 İSTANBUL

ilgi : 11/06/2009 tarihli yazınız.


İlgi'de kayıtlı yazınız incelenmiştir.

Söz konusu yazıruzda özetle; Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği'nin
9/2 maddesi gereğince, firmanızın yurt dışında bir üreticiye ürettirip, yurt içinde kendi
markanızla piyasaya sürülen ithal ürünler için, ürün beraberinde (ürün üzerinde veya
ambalaj ına veya kullanım kılavuzuna vb.) yurt dışındaki fason üreticinin isim ve
adresinin yazılmasımn zorunlu olmadığı, Arçelik A.Ş.'ye ait isim ve adres bilgilerinin
yazılmasınm yeterli olduğunun düşünüldüğü ifade edilerek, konunun netleştirilrnesi
talep edilmektedir.

Bilindiği üzere, 31/12/2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanarak 01/01/2009 tarihinde yürürlüğe giren 2009/9 sayılı "CE işareti Taşıması
Gereken Bazı Ürünlerin ithalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon
Tebliği" (DTS 2009/9) hükümleri gereğince, ithal edilecek, Tebliğ eki tabloda
belirtilen Yönetmelikler kapsamına giren ürünlerin öncelikli olarak tabi bulundukları
Yönetmelik hükümlerine uygun olması zorunludur.

Bu hususa ilaveten, İlgi'de kayıtlı yazınız konusu talebiniz Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı ile değerlendirilmiş olup; bu çerçevede, EMC (2004/108/AT) Yönetmeliği
kapsamında firmaların 17/01/2002 tarihli ve 24643 Sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan "CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair
Yönetmelik"in 3'üncti maddesinde yer alan; "Bir ürünü üreten, imal eden, ıslah eden
veya ürüne adını, ticari markasım veya ayırt edici işaretini koymak suretiyle kendini
üretici olarak tanıtan gerçek veya tüzel kişiyi; üreticinin Türkiye dışında olması
halinde, üretici tarafindan yetkilendirilen temsilciyi ve/veya ithalatçıyı; ayrıca, ürünün
tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri ürünün güvenliğine ilişkin özelliklerini
etkileyen gerçek veya tüzel kişi" şeklindeki üretici tammına uygun olması şartıyla,
ürünün teknik dosyasını ve "AT Uygunluk Beyanı"m düzenleyen firma bilgileri ile
ürün üzerinde veya ürünün ambalajında veya kullanma kılavuzunda yer alan firma
bilgilerinin aynı olması gerekmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim. \"'■Mehmet CÖMERT
Müsteşar a.
Genel Müdür YordnneIR


DTM-Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü
Inönü Bulvarı No:36 Emek 06100 ANKARA Makbule KIJÇÜKSOZEN DOĞAN Daire Başkanı
Teleron: {O 312) 2 l2 58 98 Faks: (O 312) 212 87 68
e-posta:dtstdtrmızov.tr Elektronik Ağ: www.dtm.gov.tr

Beko Su Sebili BSS 2200 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 1. sayfa 1 Beko Su Sebili BSS 2200 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 2. sayfa 2 Beko Su Sebili BSS 2200 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 3. sayfa 3 Beko Su Sebili BSS 2200 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 4. sayfa 4 Beko Su Sebili BSS 2200 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 5. sayfa 5 Beko Su Sebili BSS 2200 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 6. sayfa 6 Beko Su Sebili BSS 2200 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 7. sayfa 7 Beko Su Sebili BSS 2200 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 8. sayfa 8 Beko Su Sebili BSS 2200 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 9. sayfa 9 Beko Su Sebili BSS 2200 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 10. sayfa 10 Beko Su Sebili BSS 2200 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 11. sayfa 11 Beko Su Sebili BSS 2200 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 12. sayfa 12 Beko Su Sebili BSS 2200 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 13. sayfa 13 Beko Su Sebili BSS 2200 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 14. sayfa 14 Beko Su Sebili BSS 2200 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 15. sayfa 15 Beko Su Sebili BSS 2200 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 16. sayfa 16 Beko Su Sebili BSS 2200 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 17. sayfa 17 Beko Su Sebili BSS 2200 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 18. sayfa 18 Beko Su Sebili BSS 2200 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 19. sayfa 19 Beko Su Sebili BSS 2200 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 20. sayfa 20 Beko Su Sebili BSS 2200 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 21. sayfa 21 Beko Su Sebili BSS 2200 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 22. sayfa 22 Beko Su Sebili BSS 2200 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 23. sayfa 23 Beko Su Sebili BSS 2200 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 24. sayfa 24 Beko Su Sebili BSS 2200 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 25. sayfa 25 Beko Su Sebili BSS 2200 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 26. sayfa 26 Beko Su Sebili BSS 2200 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 27. sayfa 27 Beko Su Sebili BSS 2200 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 28. sayfa 28 Beko Su Sebili BSS 2200 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 29. sayfa 29 Beko Su Sebili BSS 2200 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 30. sayfa 30 Beko Su Sebili BSS 2200 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 31. sayfa 31 Beko Su Sebili BSS 2200 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 32. sayfa 32 Beko Su Sebili BSS 2200 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 33. sayfa 33 Beko Su Sebili BSS 2200 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 34. sayfa 34 Beko Su Sebili BSS 2200 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 35. sayfa 35 Beko Su Sebili BSS 2200 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 36. sayfa 36 Beko Su Sebili BSS 2200 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 37. sayfa 37 Beko Su Sebili BSS 2200 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 38. sayfa 38 Beko Su Sebili BSS 2200 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 39. sayfa 39 Beko Su Sebili BSS 2200 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 40. sayfa 40

Henüz, bu ürün hakkında forumda açılmış bir başlık bulunmuyor.