1 Güvenlik Uyarıları
• Lütfen bu k›lavuzu dikkatlice pabilir ve cihaz yere düflebilir.
tamamen okuyunuz ve gelecekte
baflvurmak üzere saklay›n›z. • Kablonun bir masa kenar›ndan
sarkmas›na veya yerden geç-
• Bu cihaz› toprakl› bir elektrik mesine izin vermeyin. Aya€›n›z
prizine ba€lay›n. tak›labilir.

• Yumurta Piflirme Makinesi’nin • Cihaz veya kablosu herhangi bir
gövdesini asla suya veya herhangi flekilde hasar görmüflse; kullan›m›
bir s›v›ya bat›rmay›n. durdurun ve Arçelik Yetkili
Servisi’ne baflvurun.
• Ürününüz, fiziksel (görsel,
iflitsel) veya zihinsel engelli- • Cihaz› s›cak bir yüzeyin (ocak,
ler, çocuklar ve deneyim, bilgi f›r›n vb.) do€rudan üstüne veya
eksikli€i olan kifliler taraf›ndan, yan›na koymay›n.
güvenliklerinden sorumlu bir
kiflinin gözetimi olmaks›z›n,
kullan›lmamal›d›r. Çocuklar ürün
kullan›l›rken gözetim alt›nda
bulundurulmal› ve çocuklar›n
ürün ile oynamad›klar›ndan emin
olunmal›d›r.

• Temizlemeden önce veya
herhangi bir sorun halinde daima
elektrik fiflini prizden çekin.

• Saydam kapaktaki buhar deli€ini
asla örtmeyin; kapanmas›na izin
vermeyin.

• Kapaktaki delikten, s›cak buhar
ç›kaca€›n› unutmay›n.

• ‹ç kenarlar ve parçalar çok s›cak
hale gelebilir. Çocuklar›n cihaza
dokunmalar›na izin vermeyin ve siz
de dikkatli olun.

• Cihaz› bir masa, tezgah vb.
kenar›na yerlefltirmeyin; eliniz çar-
2

Arçelik Yumurta Pişirme Mak. K 2810 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 1. sayfa 1 Arçelik Yumurta Pişirme Mak. K 2810 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 2. sayfa 2 Arçelik Yumurta Pişirme Mak. K 2810 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 3. sayfa 3 Arçelik Yumurta Pişirme Mak. K 2810 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 4. sayfa 4 Arçelik Yumurta Pişirme Mak. K 2810 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 5. sayfa 5 Arçelik Yumurta Pişirme Mak. K 2810 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 6. sayfa 6 Arçelik Yumurta Pişirme Mak. K 2810 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 7. sayfa 7 Arçelik Yumurta Pişirme Mak. K 2810 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 8. sayfa 8 Arçelik Yumurta Pişirme Mak. K 2810 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 9. sayfa 9 Arçelik Yumurta Pişirme Mak. K 2810 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 10. sayfa 10 Arçelik Yumurta Pişirme Mak. K 2810 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 11. sayfa 11 Arçelik Yumurta Pişirme Mak. K 2810 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 12. sayfa 12 Arçelik Yumurta Pişirme Mak. K 2810 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 13. sayfa 13 Arçelik Yumurta Pişirme Mak. K 2810 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 14. sayfa 14 Arçelik Yumurta Pişirme Mak. K 2810 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 15. sayfa 15 Arçelik Yumurta Pişirme Mak. K 2810 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 16. sayfa 16 Arçelik Yumurta Pişirme Mak. K 2810 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 17. sayfa 17 Arçelik Yumurta Pişirme Mak. K 2810 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 18. sayfa 18 Arçelik Yumurta Pişirme Mak. K 2810 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 19. sayfa 19 Arçelik Yumurta Pişirme Mak. K 2810 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 20. sayfa 20 Arçelik Yumurta Pişirme Mak. K 2810 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 21. sayfa 21 Arçelik Yumurta Pişirme Mak. K 2810 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 22. sayfa 22 Arçelik Yumurta Pişirme Mak. K 2810 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 23. sayfa 23

Henüz, bu ürün hakkında forumda açılmış bir başlık bulunmuyor.