KONSOLUN KULLANILMASI TÜRKÇE

2) "Manuel Mod"io glrdiğiniz zaman üç tip ba§langlıç kar5ımıza çık.ar: Zaman başlatma,
mesafe başlatma ve kalori başlatma.
A: "Manuel Mod"a girerken oriodaki LED ışığı yanarak ve ekran 0:00 değerini
gösterecektir.
B: "Manual Moda girdiğiniz zaman "program" tuşuna basarak "zaman geri sayrna'
moduna girin. Bu durumda ortadaki LED ışığı y.ancıcak Ye ekranda başlangıç değeri
olarak 30:00 gösterilecektir. Dilediğiniz zamon değerini seçmek için hız+ ve
hız- tuşlanna basın. Zaman değeri 8:00-99:00 arasında seçilebilir,
C: Koşu bandı "zaman geri sayma" modunda çalışırken "program tuşuna basın. Bu
durumda mesafe penceresi gınaccık ve me2afe gösierge2inde 1.0 değeri görülecektir.
Dilediğiniz mesafeyi seçmek için hız— ve hız- .E4arına basın. Iv'tesafe değeri 1.0-99.00
arasında seçilebilir.
D: Koşu handl 'mesafe geri sayrna" nıodunda çalışırken 'program" Mune basın. Bu
durumda kolori LED ışığı yorbocok ve kalori bolongıcı alarok 5ı0 değeri ekrondogörüle-
cektir, Dilediğiniz kalori değerini seçmek için hız+ ve hız- tuşlanna basın. Kalori değeri
20-990 therm arasında seçilebilir.
E: Koşu handl 10 dakika süre2Enee çalışmazsa kendiliğinden kaparıacakiır. Bu durumda
herhangi bir tv§a bostıgınızda kompOtar ekran' tekrar açılacaktır.

3) Monuel modun çalıprılması
'13c4of ciurcıklcıt' luguno bosınco molar çolırloya başlar. Hız Işcılangıç değeri
1.0km/5aaftir.
B. Hız değerini ayarlarnak için hız+, hız- tAlorıno basın.
C. Durdurma tuşuna bastığınızda hız değeri kademeli olarak dı.4ecektir.
D. "Başlar' tuşuncı bastığınızda hız değeri 1.0kg/seaften hız penceresinde görplen değere
kadar yükssiekiir.
E. Ani hiziondirma tuşuno bastığınızda, artış değeri basmı§ olduğunuz gni hiziondirmo
tuşunun karşılık geldiği değere uygun olacaktır. Eğirn tuşu da aynı şekilde çalışır.
F. Eğim +,- luşlarıncı basarsanız egirn değeri 1 kederli° artacak veya azalcıcaktır.
G. Hız değeri sıfıra iner ve .6nteden ayarlarırnı olan hız değeri sıfıro indiğinde soniyede
5 kez bip-bip sesi duyulur, Bu durumda 'ba§latiduraklar tuşuna bastığınızda kos.ı bandı
1.0km/saat hızla çalışacaktır.
H. Hız değeri 11.1ra iner ve önceden ayarlonrnı alan rnssafn de.ğerE ıFıra indiğinde
soniyede 5 kez bip-bip 551 duyulur. Ru durumda "ballıatiduroklat' tuşuno bastığınızdo
koşu bandı 1.0km/saat hızla çalışacaktır.
L Hız değeri sıfır a iner ve önceden ayarlanmış olan kalori değeri sıfıra indiğincle saniyede
5 kez IŞEF-Işip sesi duykiur. Bu dururndo 'bolcıfiduraklot' tı.ıı.ıno bostığınızdo koşu banı
1.0km/saa1 hızla çalışacaktır.

3. PROGRAM1N ÇALIŞMA.S1
A: Ruşiongiç zornoni 30 dokiko durak iuyorlidir. Zurnon değeri .nyorlarnok için
hız+/- tuşuna basın.
B: Motoru çalıştırmak ıçin beşlal/durdur tuşuna basın. Hız değeri program tablosundaki

ta

Goodman Koşu-Yürüme Bandı 117-C kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 1. sayfa 1 Goodman Koşu-Yürüme Bandı 117-C kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 2. sayfa 2 Goodman Koşu-Yürüme Bandı 117-C kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 3. sayfa 3 Goodman Koşu-Yürüme Bandı 117-C kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 4. sayfa 4 Goodman Koşu-Yürüme Bandı 117-C kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 5. sayfa 5 Goodman Koşu-Yürüme Bandı 117-C kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 6. sayfa 6 Goodman Koşu-Yürüme Bandı 117-C kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 7. sayfa 7 Goodman Koşu-Yürüme Bandı 117-C kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 8. sayfa 8 Goodman Koşu-Yürüme Bandı 117-C kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 9. sayfa 9 Goodman Koşu-Yürüme Bandı 117-C kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 10. sayfa 10 Goodman Koşu-Yürüme Bandı 117-C kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 11. sayfa 11 Goodman Koşu-Yürüme Bandı 117-C kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 12. sayfa 12 Goodman Koşu-Yürüme Bandı 117-C kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 13. sayfa 13 Goodman Koşu-Yürüme Bandı 117-C kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 14. sayfa 14 Goodman Koşu-Yürüme Bandı 117-C kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 15. sayfa 15 Goodman Koşu-Yürüme Bandı 117-C kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 16. sayfa 16 Goodman Koşu-Yürüme Bandı 117-C kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 17. sayfa 17 Goodman Koşu-Yürüme Bandı 117-C kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 18. sayfa 18 Goodman Koşu-Yürüme Bandı 117-C kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 19. sayfa 19 Goodman Koşu-Yürüme Bandı 117-C kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 20. sayfa 20 Goodman Koşu-Yürüme Bandı 117-C kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 21. sayfa 21 Goodman Koşu-Yürüme Bandı 117-C kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 22. sayfa 22 Goodman Koşu-Yürüme Bandı 117-C kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 23. sayfa 23 Goodman Koşu-Yürüme Bandı 117-C kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 24. sayfa 24 Goodman Koşu-Yürüme Bandı 117-C kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 25. sayfa 25 Goodman Koşu-Yürüme Bandı 117-C kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 26. sayfa 26 Goodman Koşu-Yürüme Bandı 117-C kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 27. sayfa 27 Goodman Koşu-Yürüme Bandı 117-C kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 28. sayfa 28 Goodman Koşu-Yürüme Bandı 117-C kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 29. sayfa 29

Henüz, bu ürün hakkında forumda açılmış bir başlık bulunmuyor.