tcirk kahvesi makinesi

ARÇELİK Türk Kahvesi Makiıtesi'nin, kullanma. kılavuzunda gösterildiği sekilde
kullaıtilması ve Akçelik'in yetkili kıldiği Servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından
bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla, bütün parçaları
dahil olmak üzere tamamı malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı
2 (IKI) YLL SÜRE İLE GARANTI EDILMIŞTIR.
Garanti kapsamı içinde gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı
arızalanmast halinde yapılan işlemler için işçilikmasrafı, değiştirilen parça bedeli ya
da başka bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeyecektir. Garanti süresi içinde yapilacak
onarımlarda geçen süre, garanti süresi,e ilave edilir. Tamir süresi en fazla 30 iş günüdür.
Bu süre maniultin yetkili servis atölyeleriınize, yetkili servis atülyelekünğ bulunmaması
durumunda Yetkili Satıcılarıbuza veya Firmamıza tarihten itibaren başlar.
Ürünün arizasınin 15 iş günü içerisinde giderilememesi halinde Arçelik A.Ş. ürünün
tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir ürünü, musterinin •
kullanımına tahsis edecektir.

Arızanın giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yüntenslerin tespiti ile değiştirilecek
parçaların saptanmasıtamaniert firmaınıza sinir. Arızanın giderilmesi ürünün bulunduğu
yerde veya Yetkili Servis atölyelerinde yapılabilir. Müşterimizin buna onayı şartla-.
Ancak;
-ürünün teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde,
aynı arızaya ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arizaların dürtten fazla ortaya çıkması
veya belirlenen garanti süresi içerisinde farkli arızaların toplamınınalttaran fazla
olmasıyla üründen yararlanamaınantıt süreklilik kazanması,
-Tamiri için gereken azami SlIrenill aşılması
-Yetkili Servis atülyelerince; mevcut ohnamasi halinde sırasıyla Yetkili satıconız, bayi,
acente, iemsilciliğinılzden birisinin bülgeye en yakıtı servis yetkilisiyle birlikte veya
firmaınız yeık.ilisince düzenlenecek raporla arızanın tamirinin mümkün buluninadiğinın
belirlenmesi durumunda, ücretsiz olarak degistirme işlemi yapılercaktir.
Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret
Bakanliğı,Tüketicinin le Rekabetin Koriınmast Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir. Bu
Garanti Belgesrnin kullandnıasına 4077 sayılı Tüketicinin karanınas; Hakkında Kanun
ile bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulatan .Esaslarına
Dair Tebliğ ııyartnca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı. Tüketicinin ve Rekabetin
Korunınasi Genel Müdürlüğü tarafrıidan izin verilmiştir.

ARÇELİK A.Ş.
GENEL MÜDÜR GENEL MÜDÜR YARDIMCIS1

Seri Na.
Tip: K 3190
Teslim Tarihi. Yeri: Adres:
Farara Tarihi, Na:
Sana, Firma ünvan, Tel-Faks.
Sancı Firma !Na!, ve Imial:


Bu belge, Sanayi ve Petrol Bekenlıgıem no'ru ve izin [anlık belgesine gene düzenlenmiştir.
Bu bölümü, ürüne aldıjmu YetkiB Salm Imzalayacak ve kageleyacektir

Arçelik Kahve Makinesi K 3190 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 1. sayfa 1 Arçelik Kahve Makinesi K 3190 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 2. sayfa 2 Arçelik Kahve Makinesi K 3190 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 3. sayfa 3 Arçelik Kahve Makinesi K 3190 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 4. sayfa 4 Arçelik Kahve Makinesi K 3190 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 5. sayfa 5 Arçelik Kahve Makinesi K 3190 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 6. sayfa 6 Arçelik Kahve Makinesi K 3190 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 7. sayfa 7 Arçelik Kahve Makinesi K 3190 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 8. sayfa 8 Arçelik Kahve Makinesi K 3190 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 9. sayfa 9 Arçelik Kahve Makinesi K 3190 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 10. sayfa 10 Arçelik Kahve Makinesi K 3190 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 11. sayfa 11 Arçelik Kahve Makinesi K 3190 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 12. sayfa 12 Arçelik Kahve Makinesi K 3190 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 13. sayfa 13 Arçelik Kahve Makinesi K 3190 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 14. sayfa 14 Arçelik Kahve Makinesi K 3190 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 15. sayfa 15 Arçelik Kahve Makinesi K 3190 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 16. sayfa 16 Arçelik Kahve Makinesi K 3190 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 17. sayfa 17 Arçelik Kahve Makinesi K 3190 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 18. sayfa 18 Arçelik Kahve Makinesi K 3190 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 19. sayfa 19 Arçelik Kahve Makinesi K 3190 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 20. sayfa 20

Henüz, bu ürün hakkında forumda açılmış bir başlık bulunmuyor.