Arıtılrnış (PURIFIED) Su Seçimi.


İyanlzerdeu su ak IŞI mevcut Iken "PtillIFIEO" cllgniesine basırnz. 'PURIFIED" su. flüstereeslnin 151g.1 yanacaktr.
Paslanmaz çelik spiral borudan antilfrg ars alkocak Ye bu camda ani& k su çıkış/odan heırha hi r su "kişi
elrrıeyacaktir.

İyonı2igeınızın su akişi r Pı ı I IKapatIlır?


Yonıendirld valfirr lokum' çeviferek su akş yorinaa deişrErin. ve lyonfzere elden su alkşırri durdurarak SkFkrUP
musluklan lakıaboya alumastni sa4lay4n. tycınfzere giden su akışı durdu uncla cihazım iED OLief ge
ve cihaz bekleme (standy - asleep) kcnurntınogeçecıektir.
lyunizeırinizi.rı Performansı Hakkında


• fronfzerirrizin perierrnansını kontrol eden üç ana fakter vardır.
1. Çeşme suyunun kalitesi ve mineral iger-iği. Bu fakttini kontrol. eaenseyiz.

Z. Sudaki minerallere uygulanan .ıraltoj. Bunu yaphilnız alkali seviyesi seçimi ile lkontnol edersiniz.
Yüksek seviyedeki seçimlerde suyo dal-ın fazla ....DILI} veya gi.ic uygulanır.

3. lyonfzerden geçen suyun ak 15 barı.. Bu suyun cihaz içindeki işlem görme 5(.lrecirr belirler- Suyun
clhazflan akişinau yavaş olması. durumunda Çtkaii suyun pH'r y,..Iıbt4ı... hizli olması dui ununda ise
düşük olacaktı{.

• Suyun kalitesi ve mineral içeriği farklı Lalızısyonlarcia ~ik değişiklikler püsterrnektedif. GerseI alarak ski7.
su okan bdlgelerde sudaki mineral içeriği yüksektir ve iyanizer su aiıuşl yavaş olmasa dahi kclayea yiiksek pH
de eri ne ulaşır. Yurnışak su bulunan bdıtgelerrke ise sudaid mineral içerti dasşuktur ve iyanIzer yüksek pH
sevivesifw yalnuca yavaş su altisi ile eı

▪ pH test kitini leıillarunayliArersin ve çeşme suyunuzu tost ederek pH değerini kesialeştirin. 'ıranislm, i r. r
alkati seviyesinde ve değişik akış hızlanuda iyanizerinizden alıdığEn= sulan test ediniz.

pH ÖlçiirnLi Li .-
Alkall krukri-ş ASiffik. Aıkdı doıtıllrr%
Sıı Sır sil Sı 91.4 5i1
• -
.5ek-ii 1 ekil- 2 şekil - 3

1. Test Iiiplerinden birine 1.G oranında alkali, osidık veya arrtılbmş su doldurun. .(şekil-1)

Z. Test ti.iplinün içine 2 veya 3 damla p1-1 ölçüm sıvısi darribtroz re tüpki çalkolaya.rak pH i5lçiim srgismin suya
iyice konşırnon rst sokkayınız. pH ökürn swısı ve sayın birbirine iyice- konşmadığı durumlarda alınacak sonuç
doğru Ounayalyairı

3. Test slipündeki suyun pkı-1 değerini; suyun eıldit rengi pH renk tablosu ile karşola.gırarak tanım Loyabi
(okil-3)

bnernli Nota Su kalitesi ve mineral içeri yriresel larkbliklara göre oldukça değişkendir. Su durum iyonizerlr
çaligna perterrna num ue pH değerini direkt olarak et klierrıek tedir.

G pH Olçum syrısı ...çar-En su 41-e-rEryinz,

■ pHLIV15.1, pH renk tablosu vs tost niplernr Eprieş IŞF173 wırrneyeca4( ı~ce

• pH .D.V,ınn cayisrHr h.Y.İeu klaıdan Ve aCS.te1.1, uzak r.uliumiz.

G Gdze temas etmesi dunımunda, su ku Ilarara#.elinkls .yikaprısz ve doktor yardımı atınız.

▪ Eğer yutartam: zusrnaya çaılFın k e drıktor ğardın-o atm.

Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 1. sayfa 1 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 2. sayfa 2 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 3. sayfa 3 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 4. sayfa 4 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 5. sayfa 5 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 6. sayfa 6 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 7. sayfa 7 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 8. sayfa 8 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 9. sayfa 9 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 10. sayfa 10 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 11. sayfa 11 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 12. sayfa 12 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 13. sayfa 13 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 14. sayfa 14 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 15. sayfa 15 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 16. sayfa 16 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 17. sayfa 17 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 18. sayfa 18 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 19. sayfa 19 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 20. sayfa 20 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 21. sayfa 21 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 22. sayfa 22 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 23. sayfa 23 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 24. sayfa 24 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 25. sayfa 25 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 26. sayfa 26 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 27. sayfa 27 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 28. sayfa 28 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 29. sayfa 29 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 30. sayfa 30 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 31. sayfa 31 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 32. sayfa 32 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 33. sayfa 33 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 34. sayfa 34 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 35. sayfa 35 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 36. sayfa 36 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 37. sayfa 37 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 38. sayfa 38 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 39. sayfa 39 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 40. sayfa 40 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 41. sayfa 41 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 42. sayfa 42 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 43. sayfa 43 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 44. sayfa 44 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 45. sayfa 45 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 46. sayfa 46 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 47. sayfa 47 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 48. sayfa 48 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 49. sayfa 49 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 50. sayfa 50 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 51. sayfa 51 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 52. sayfa 52 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 53. sayfa 53 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 54. sayfa 54 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 55. sayfa 55 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 56. sayfa 56 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 57. sayfa 57 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 58. sayfa 58 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 59. sayfa 59 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 60. sayfa 60 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 61. sayfa 61 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 62. sayfa 62 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 63. sayfa 63 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 64. sayfa 64 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 65. sayfa 65 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 66. sayfa 66 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 67. sayfa 67 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 68. sayfa 68 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 69. sayfa 69

Henüz, bu ürün hakkında forumda açılmış bir başlık bulunmuyor.