a. 12..affl anti noktasındaki siyah renkli Lastik tıkael çıkar-bi-ırz.
geyaz horturnun bir u.etrıa ssisrştırrna kilipslerinden bireıi, klipsin iki ucunu srkgtırarak, geçirin
b3runun u.ruıldan 3-4 cinsafede bırakın.
c. 1-lortsnntıl yerine kolayca takabilrnek için hcrıturrun ucunu sıcak su dolu lAr kabin içine datdınar4k
sa. bekledikleri sonra baglantı ucurıa uygsın şekilde lterek lakinıL
d. daha Once tainış oldueunuz sıkıştırma klirsınin iki ucunu sıkıştırarak herturn üzerinde hareket eirtı-ın
ve horturnun çıkış bağlantı ucu ile dr11:411.i4ra. her ikisini de birlikte isavrayaeak şekilde, orta bir nekirdelo
tsı ralrın.
.231
Sıloşnrrna Beyaz
Klps( Honurn
3. Clhaınıza nsica su çıluş hortumunu (gri hociurn) tFag(fiyin.
Asidik su çıkış tıalantısi iwrrizednizie altındadır ve kırmızı yazılı "AC 'MATER
Ot= etlketi ile gıbstefitrniştılı
a. 1341antı noktasındaki sivah renkli lastik tıkacı gkartıolz.
Gri renkli harıumun bir LICUPZ citıazla dirikte verilmiş alan sıkıstırrrıa
klipslerinden birini geciriniz vr borueurı uudndan 3-4 'EM mesaFeye Gri
getirerek tnı-ak-ın, llorhurr
e. Harturrıu yerine kolayca takabilmeis it?in herturnun ucunu sıcak su dolu bir
kabın klıne daiduarak 2C1-313 SP, bekledikten sonra batarin nolıtasrria
uygun şekilde i tarak takı nız.
d, Daha ince takmış ıoldeuriuz sik.ıştınııa klipşInIn iki ucunu sikiştraral
Hortum iberinde hareket erttifin ve hortumun çıkış bağlantı ucu ile
örtliştüüıli, hercisini de birkikte ikevray3cak şekilde, arta bir noktada
bırakın,
liortunıun diger "1111111 lavabonun içinde olması gerekmektedir. Horturrıu buna dikkat edecek şekilde
keserek kısaltabilirsirıiz,
4. iyonirerinidn Pezisyonıi.
iyonizer mutfak lavabdnuzın yanında, arka tarafında veya Lavabonun List kısmında duvara monte ecklmıkş
ol.su-dt clurabidır, .(Ciherznnınn aıkasındn duvara monte edilebilmesi için gereken vidaya tokrna yerleri ~dur.. )
Cihazın sert düzgün tl& yüzey üstünde ek.rrdu42undan emin eılunuz:

5. Çeşme suyu giriş hortumuibu yıtin deoştlıld valfe ba2iayın.
a. Yön valfin rıstimdeki yan dek=riştirici kolun tanı zıtbnzia.
kafş..sında kalan sdıtştıneı soraunn s.tike reis çıkartın.
b. Sorrıurıu çtkaıttıgınız yornde isornuraın iıçteki vıkialh kısmı dışa bakacak
şekilde-) tutarak uzun beyaz horturrsun diğer ucunu sorrıurtrı içinden
geçiRntr-
€. 1-larturnun ucunu sıkıca itıarek yan değişti ric.i valfer sarnun-u
5414t1~2 yerdeki bağlantı ucuna, lakıniz ve horturnım üstunde
kalan som unu çok {ada veya aguı 3ıhrnadan, eli nisle yerine geri:
vida:aryınız
1-lortumu bağlantı noktasına takarken znrianerıan ız durumunda hortumun uourıu 2D-313 an. sıcak su dolu bir
kabin içine da 'Avar-ak beklettikten sonra kolayca
f.ı.. Esnek ve paslanmaz çelik su ıgkı5. borusunu takınız.
iyortizerinizin tam üstünde yer alan bagantr rıaktasrndaki siyah lastik trpayı ç.skartıniz ve bu metal su oıkr
borusunu vidalayarriz, Vidalarnar elle yapın ue &şin sıkmayin,

7. Eliektik kablusunu uygun bir pkrIze Lakrrıtz.

Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 1. sayfa 1 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 2. sayfa 2 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 3. sayfa 3 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 4. sayfa 4 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 5. sayfa 5 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 6. sayfa 6 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 7. sayfa 7 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 8. sayfa 8 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 9. sayfa 9 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 10. sayfa 10 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 11. sayfa 11 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 12. sayfa 12 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 13. sayfa 13 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 14. sayfa 14 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 15. sayfa 15 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 16. sayfa 16 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 17. sayfa 17 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 18. sayfa 18 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 19. sayfa 19 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 20. sayfa 20 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 21. sayfa 21 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 22. sayfa 22 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 23. sayfa 23 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 24. sayfa 24 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 25. sayfa 25 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 26. sayfa 26 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 27. sayfa 27 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 28. sayfa 28 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 29. sayfa 29 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 30. sayfa 30 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 31. sayfa 31 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 32. sayfa 32 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 33. sayfa 33 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 34. sayfa 34 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 35. sayfa 35 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 36. sayfa 36 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 37. sayfa 37 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 38. sayfa 38 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 39. sayfa 39 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 40. sayfa 40 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 41. sayfa 41 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 42. sayfa 42 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 43. sayfa 43 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 44. sayfa 44 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 45. sayfa 45 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 46. sayfa 46 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 47. sayfa 47 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 48. sayfa 48 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 49. sayfa 49 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 50. sayfa 50 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 51. sayfa 51 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 52. sayfa 52 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 53. sayfa 53 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 54. sayfa 54 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 55. sayfa 55 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 56. sayfa 56 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 57. sayfa 57 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 58. sayfa 58 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 59. sayfa 59 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 60. sayfa 60 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 61. sayfa 61 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 62. sayfa 62 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 63. sayfa 63 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 64. sayfa 64 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 65. sayfa 65 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 66. sayfa 66 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 67. sayfa 67 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 68. sayfa 68 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 69. sayfa 69

Henüz, bu ürün hakkında forumda açılmış bir başlık bulunmuyor.