- ▪3_fiRogni 13,begY1n pai:ItuEarna Sinyalkl Ayarlanması
Rceer Beep, PTT tuşıo nertest b B Taz C171a7.1
gi5rderlen bD! 1.011eklE Els tor., karir.2..sk I.syl kDnurgnanmn
Ditlipe ve ŞU anda diri rnan.irda o!ck,tuir.iza dair
bligilendlnnenZe inkar SEditEnalUachr.

• klEiiLl (14241) luşuna 10 kez Dasinz LCD eiral üzednde
`CH‘r (AÇIKI yazısı r&ma strieeektIr.
D. Rager Besp dzerl4r1 eirriler2t..rrrek Iş11 İP FYUKAFM
trıpuna ;LCD. ekran üzerinde 'Ohr LAÇIK) yazısı -is!sillenaillr)
yada Ozelt§ln Iırı n 13~ L.41,5,44111114una
V, bassraz iLCD ekran GzerInde 'OFF ~J) !yasi
gdstedleceilirj.
Yaphijida apr!arnayi oraylarnak :Qin M nxybria bar:MIL

3.3 Top Tonunun 4.C1LIIASL ya da KAPATILN14.51
Bu dzellIk, irşlara. basddrginda PMR'zilı tr wkıty kinu dertmzine
illiarr su1mak-2.1n
a. MENU luşuna !II kez barsinz. LCD eiraı Ozerıd
•0r,rkA911‹) rdZIE1 rdElıffl SörleeektlE.
Ozeliajl etilnpeşfirmekIçJn UP (YUKARI] Draın-la ?LCD ekran
üzerilde 'OPC yazı 51sterleceldr} ya da eıI rıkadirmak
1pIn DOWN 454..Ğ1) t!nşbna basın,/ LIC-Z! ekran üzernte
'OFF' yapsi.şds-Led1lecettlr:.
Yaph.ğintz ayanarroyi anzy1arnal rçin PTT hiyanabasniz

d._ 1010 Nrinbm Wien= Ayadanmsal
PMrıD ııeaı± kana ve ba-çka ıbi kariai ILMI' denetim!! oinak
['zare lid kara 2FebEnı2 apasneslne sahiptir. Eeir &lite
kanailardan mins! üzerinle bi /1-iyal tespit ederse, dıracali
ehI alwatir.
a. MENU [11ENO) throsna 12 tez besin, LCD eil.pal Üzer!~
'OF' ;KAFALİ) yazıs yamp serperlen 'DGM- yazısı
gester4Keklir.
D. 1k11 densim kanalın! segnek fl ;rnweın kanal hariç 1-31, LIP
(TLIKANI] ya ela DON!' pa44.Ğ1111115.una 153E;11L
• CTW.5.! tadurni deg..ştrrriak HEM] [IdEMD11 kg,411-0 13
basrmı
El. EsPerfien CTCS5 titNıai:1-Mr se9rnek 1;1n, UP IYUKAR/11 ya
El IDOWN[A.ŞAĞO i.rştrna basına ya ma 15-.enLee.DCS teıIaııLi
L1-83} arzlamak Iı111E» PPIE/413] igirna 14 kez Inas=
Yapirjuuz arar:anayı onayLarriak !çin M Luşbnabasinz

5. Yardımcı inzellIklar
5.1 TLİ9 K1Ndl
-1-tş Kutuözen', ILHania.nın UP .1AŞAĞI}
NIENU rMENOJ t43ırnın etk1115;Inl kaldırmasına nisan
sunraarache 243y1eilkle PMR Byal%rı yanDsnia
değkiillememeinedr.
a. Tık MM! ez6Igri elkilleşirrnek !.5n, LCD ekran Czenıde
Işarel gestedlneeye kadar MENU
{I4EN135 74" rw-!. 1I7L'İLZ
U. TUŞ Kild !!c : ya dek, LCLI! ekran
üzernde "
MENU EL.. :4111LP 1:13:E.1 I 1LEILI1LIZ
Tuş Kulu Eze e:tı'ıleşl!flıe Dia; Prr, c,ku_ ;ARAMA} ve
POWER GILIÇI a- çv-naya derdm edebels-".y.

5.2 Kronarbates Fbrikalyzmu
a. 'Bekleme Idorında,. CALL Le.AĞRI) lui.und 3 saniye btryurw
bas& tulınuz LCD -ekranda krbromslıe simgesi

b. Knano-re4rey1 baVarrak IElr. LW ÇYUKA1111 tUWE.-a tdr kez
basdıtz. Knarximetrey1 dıntlbrrnak çifl LJP (yararı] WŞUP2
ysıldel basrtz
krarcinetrey. yeniden ~1371.2 Içi! IDC/MI (A5AGI} Uğurla
tir kez lasinLL
▪ Kranorriztre rnoilundan gikrnak Için, 3 sanlyst.ıyurıa CAL.
1:ÇAĞRI1 irştriu Inas!!! flilLfli

Laxon Telsiz LR10 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 1. sayfa 1 Laxon Telsiz LR10 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 2. sayfa 2 Laxon Telsiz LR10 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 3. sayfa 3 Laxon Telsiz LR10 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 4. sayfa 4 Laxon Telsiz LR10 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 5. sayfa 5 Laxon Telsiz LR10 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 6. sayfa 6 Laxon Telsiz LR10 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 7. sayfa 7 Laxon Telsiz LR10 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 8. sayfa 8 Laxon Telsiz LR10 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 9. sayfa 9 Laxon Telsiz LR10 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 10. sayfa 10 Laxon Telsiz LR10 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 11. sayfa 11 Laxon Telsiz LR10 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 12. sayfa 12 Laxon Telsiz LR10 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 13. sayfa 13 Laxon Telsiz LR10 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 14. sayfa 14 Laxon Telsiz LR10 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 15. sayfa 15 Laxon Telsiz LR10 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 16. sayfa 16 Laxon Telsiz LR10 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 17. sayfa 17 Laxon Telsiz LR10 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 18. sayfa 18 Laxon Telsiz LR10 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 19. sayfa 19 Laxon Telsiz LR10 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 20. sayfa 20 Laxon Telsiz LR10 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 21. sayfa 21

Henüz, bu ürün hakkında forumda açılmış bir başlık bulunmuyor.