sikişmiş olabilirler. Hiç kimse, kesme aparati ve
Taşıma için önlemler makine üzerindeki hakimiyetini kaybetrnesidir.
motoru hareket halinde bulunan bir aletle. ltme gücü, makinenin kontrol kabiliyetini
koruma kalkanina sıkişan birikimleri em Kısa mesafe için olsa dahi, motor gelişir kaybederek, kuilanıciya doğru tepebilir. Disk Hasar görmüş olan bi( diski tekrardan
temizlemeye kalkışmamalıdır. Her türlü temizlik Mil konumda, aleti bir yerden diğer yere bıçak. aynı zamanda kol ve bacakların bileylemeyiniz, yenisi ile değiştiriniz. Şekil 1-3 de
işlemine kalkişmadan önce, motoru durdurunuz nakletmeyiniz. Her zaman motor çalışmaz ve gri ile işaretlenmiş olan kısım; RISKLI BÖLGE
yaralanmaların önüne geçmek için, kesme disk bıçak veya misina kafası arkaya doğru tamamen kesilrnesine neden olabilir. Her olarak belirlenmiş olup: diskin belli bır bölgesini
konumlandırılmış vaziyette taşıma işlemini zaman, gayet keskin bir şekilde bileylenrniş disk belirtio, kesim esnasında bu alanın kullanılması
aparatının tamamen durmasını bekleyiniz.
bıçak kulianınız. Dişleri asınmış bir disk bıçak,
Kesme aparatı de temas edebilecek yabancı yapıniz. Sizin emniyeliniz için; taşıma veya durumunda veya bir çarpışma neticesinde.
kesme esnasında zorluklar ortaya çikarabileceğı
cisimler kullanıCiya, yakında bulunan kişilere kaldırma esnasında donanım ile temin edilmiş makinenin ortaya çikarabileceği GERITEPME
gibi, GERI TEPME REAKSIYONÜNUN meydana
veya hayvanlara ve makineye ciddi hasarlar Olan bıçak kilıtinr takarak işlemlerin yapılması çıkmasına da neden olabilir, yani; yabancı REAKSIYONU oluşum bölgesidir. Geri tepme
verebilir. Her aksesuar için tavsiye edilen mecburidir(bakıniz 'Disk bıçak ile taşıma reaksıyonunun ortaya çıkmaması için: risk
cisırnler veya bir odun parçası de diskin On
korurnasr). Aleti bir vasıta ile taşımanız bdigesin de, disk ıle işlem yaprnayınız.
cısimler kesilmelidir. Disk bıçağı keskindir. tarafının çarpışması neticesinde makinenin
motor çalışmaz konumda dahi, bununla olan durumunda. bunu tam olarak sabilleyıniz ve
sıkıştırinız ki yakıt dışarıya yayılmasın. Nakil operatöre doğru geri teprnesi ve kullanıcinin
ternasinızda çok dikkatli davraninız.
esnasında yakıt deposunun boşaltrlmasi tavsiye


edilir.
WÇalışma noktanizdan insan ve hayvardan

uzak tutunuz (en az güvenlik mesafesi 15
Ateş ve yangın önlemleri C. Makine emniyet ekipmanlarmın tanunianmasi
metre). Çünkü: çalışma esnasında disk bıçak

veya misina kafası, ot, toprak, taş veya yabancı 14 Benzin dökülmüş olan veya ateş bulunan Kesme düzenekleri koruması

cisimierin zıpkın gibi fırlatilrnasina neden olabilir, bir alanda aleti kuilanmayıniz. Üzerinize
yakıt bulaşmasi durumunda, elbiselerinizi 61[115111 4
şayet çalışma noktaniza birisi yaklaşmaya AINEID 4 10
hemen değiştiriniz. Yangın çıkma tehlikesini Gaz kontrol blokajı
kalkarsa, motoru kapatinız ve dönen disk bıçak
veya misina kafasını durdurunuz (bakiniz bölüm azaltmak amacı ile: aleti, fazla sıvı yağ, Bu çok önemli bir emniyet duzeneği olup, kesim
'motor çalıştırma ve durdurma'). Makineyi yapraklar, otlardan ternizlenmiş olarak tutunuz. 6 Hız tetiğı bloke] düzeneğini, bant, ip veya düzeneğinrn herhangi bir obje veya ot teması
Susturucu gaz arı çok yüksek sıcaklıklara herhangi bir şey ile basili tutulacak
çaliştirmadan önce; Saçlarınızi omuz seviyesi ile. bunların kullanıcıya doğru savrulmasını
ulaşabilırler ve içlerinde kıvilcırri olabilir, bundan şekilde sabitleyerek, aleti asla
üzerinde olacak şekilde düzenleyiniz. Aleti dür engeller.
bir zemin üzerinde çaliştırınız. Çalıştrrma dolayı; yanıcı maddelere yaklaşılrnamasi kullanmayınız.
kesinlikle tavsiye edilir. Susturucu, kullanım ve
esnasında, dengeli bir konum alınız. Disk bıçak Bariyer
motor durdurulmasından hemen sonra dahi çok Bu düzenek, 'şek. A n. 3' gaz tetiği de arzu
veya mrsinaii kafanın zemine veya herhangi bir
sıcak olur. Bu durum, motorun aynı zamanda edilmeyen gaz vermeleri önlemek amacı ile
obıeye dokunmayacağindan emin olunuz.. Bu 6111115112 4
rölantide çalışma anı içinde geçerlidir. Yangın yapılmıştır. Bu nedenle; 'sek. A n. 3 gaz tetiği
aleti, vücudunuzun sağ tarafına
çıkma tehlikesine karşı çok dikkatli ofunuz, yalnız 'şek. A n.17' emniyet tetiğinin de aynı
kanumlandirarak kullanmanız tavsiye edilir: bu Makineye sabitlenmiş olan düzenek. makinenin
şekilde, susturucu gazIarınin kullanıci elbiseleri özellikle: yanıcı gaz ve rnateryaderin bulunduğu anda beraberce basılması ile harekete çalışması esnasında, kesme işlemi uygulanırken,
tarafından tıkanıp, çikişlannın engellenmesine ortamlarda. Yakıt takviye işleminin yapıldığı geçebilir. Bu mekanizma, birbirinden bağımsız disk bıçağın sert bir cisme çarpıp geri tepmesi

yerden ve yakıt bidonundan (minimum mesafe 2 adet geri döner yaylardan oluşmaktadır.
mani olunur. Kullanım esnasında, aleti her iki sonucu kullanım ile temas edip kullanıcinın
3 metre) uzak bir yerde moton., çalıştırın iz. Kavrama bırakıldığı anda, 'şek. An. 3' gaz tetiği
elinizle ve sıkı bir şekilde kavrayiniZ. yaralanmasını engellemek amacı ile, kullanıcı ile

Ayaklarınızın üzerinde sabit bir konurn atınız. ve 'şok. A n.17' gaz emniyeti eski durağanlık kesme düzeneğı arasında minirnurn bir
:E Yakıt doldu rma işlemleri esnasında, yakıtı konumuna otomatik olarak dönerek bloke olur.
Tutma kuiplarinı her zaman temiz ve kuru rnesalenin mevcudiyetini korur (şek. A rı. 18).
abg taşrracak olursanız, aleti iyice kurulayinız.
ıutunuz. Durağan olamayan bir zemin veya
merdiven üzerinde bu makineyi kullanmayiniz. Yangın risk ine karşı, motor çalışmaz ve sıcak Titreşim Önleme Sistemi Susturucu
Dengenize her zaman hakim olabilmeniz olmadığı (yakıt doldurmadan önce, motorun Bu alet üzerinde, makinenin ortaya çıkarmış

gereklidir. Zor ikfirn şartları altında (çok düşük soğurnasını bekleyin iz) durumlarda yakıt olduğu titreşimlerin kullanıciya yansımasıni 4 6

sıcaklık veya çok sıcak hava ve nemli olan doldurunuz. Yakıt doldurma işlemini açık alanda azaltan bir sistem ile donatılmışlir. &DIM

ortarnlar, yağmur, sis, rüzgar gibi) rnakineyı ve alay veya kıvırcım olmayan yerlerde yapın iz. Susturucu, patlama motorlu dleilerın dre[nıı
Motor çalişır konumda, yakıt kapağını Motor durdurma düzeneği
kullanmayıniz. Motorun çalıştrılma ve çalışması oldukları gazian, kullanıcilardan uzaklaştım ve
anında, elbiseleriniz olduğu gibi vücudunuzun açmayınız. Oluşmuş olabilecek gaz sıkışmalarıni Slop düğmesini (şek. A n. 7) 0/STOP akustik seviyenin minimum düzeye çekilmesini
tüm kısımianni, kesme aparatindan uzak dikkate alarak, yakıt kapağını yavaş çana açıniz. konumuna getirerek motor durcturulur. Bunun sağ lar.
Yakıt takviyesinden sonra, kapağı sıkıca doğru bir şekilde çalışmakta olduğunu
tutunuz. Kullanım esnasında; çalışma alaninizı
her zaman ön tarafınizda tutunuz, arkanizda kapatinrz. Yakit dökülmelerine dikkat ediniz. denetlemek için; motoru çalıştırın iz ve Step Kemer

olabilecek tehlikeleri göremeyeceğinızclen Yak ıtlar, patlama veya yangınlara neden düğmesini STOP konumuna doğru
dolayi, geriye doğru giderek çalışma olabilirler. Benzin yüksek derecede yanıcı bir yı5nlendiriniz. aletin durması gerektiğini DIKKAT! Çıkartma kancasını çok iyi

maddedir: herhangi bir yakıt yakınına denetleyiniz.
yapmayiniz. Çalışır konumda bulunan makineyi. tanımanız gereklidir. Acil durumlarda,
herhangi bir yere dayamayiniz. Makineyi asla yaklaşmadan önce, sigara. pum, placiyu aletten hızlı bir şekilde kurtulmanız

gözden uzak bulunclurmayınrz. Çalışma söndürünliz. Yakıt yakınına, kıvilcım veya isı Nakliyat koruması
gerekebilir.
kaynakları veya yanan tütün mamulleri ile
esnasında, kesme aparatınr, asla diz hizanızin
yaklasmayıniz. Yakıt takviye işlemini asla 4 wEEI
üstünü geçecek şekilde kaldirmayıniz. Kemer, bir beğlanma - çıkartma dOzeneği ıle
yanabilir maddelerin bulunduğu yerlerin
don atılmıştır. Kançal' kemer, makinenin
yakınında veya üzerinde gerçekieştirmeyiniz 46, Dısk koruma kılıfı üzerinde bulunan bır
Misına kafasinın veya dısk biçağinrn yere kullanımı esnasında, kullanicıya destek sağlar
Em paralel olacak şekilde, kayış bağlantı (kuru yapraklar gibi..). aleti asla Çalıştırmayınız.
(bakınız bölüm 'Emniyet için önlemler', B12)

noktasını ayarlayınız. Gövdenın sağa sola
Geri tepme reaksiyonu Koruyucu. makinenin depolanma veya nakliyesi
savruırnasını engellemek için, bağlantı noktası

orijinal konumunda Iutulrnalıdır. Dısk bıçak ile donatılmış olan makinede, esnasında, disk bıçağın keskin olan kısmının

16 Sert °isimlerle olan temas nedeni ile yana üzerini örtmek için kullanılır.

doğru geri tepme reaksiyonu meydana gelebilir.

TÜRKÇE - 4
TÜRKÇE - 5

Mcculloch Motorlu Tırpan ELITE 2510 L kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 1. sayfa 1 Mcculloch Motorlu Tırpan ELITE 2510 L kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 2. sayfa 2 Mcculloch Motorlu Tırpan ELITE 2510 L kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 3. sayfa 3 Mcculloch Motorlu Tırpan ELITE 2510 L kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 4. sayfa 4 Mcculloch Motorlu Tırpan ELITE 2510 L kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 5. sayfa 5 Mcculloch Motorlu Tırpan ELITE 2510 L kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 6. sayfa 6 Mcculloch Motorlu Tırpan ELITE 2510 L kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 7. sayfa 7 Mcculloch Motorlu Tırpan ELITE 2510 L kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 8. sayfa 8 Mcculloch Motorlu Tırpan ELITE 2510 L kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 9. sayfa 9 Mcculloch Motorlu Tırpan ELITE 2510 L kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 10. sayfa 10 Mcculloch Motorlu Tırpan ELITE 2510 L kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 11. sayfa 11 Mcculloch Motorlu Tırpan ELITE 2510 L kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 12. sayfa 12 Mcculloch Motorlu Tırpan ELITE 2510 L kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 13. sayfa 13 Mcculloch Motorlu Tırpan ELITE 2510 L kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 14. sayfa 14

Henüz, bu ürün hakkında forumda açılmış bir başlık bulunmuyor.