2-) Kapağı Kapama
Kapak ileırietrıe sapını 90 derece açı ile saat Onünde lokaların açık olduğu
anlamına gelen kLik sesi cluyuluncaya kadar çeviriniz. Kapağı lene ere ağzına
gelecek şekilde kcıyunuı Baınç sınırlarna vanasıni yukarı kaldırarak sapı
lıutunuz, yavaşça aşağı doğru başıniz ve kapak sayacinı 90 derece saat
yijni.inıde çeviriniz. Klik sesini duyıduğunuzda, kapak iizerindeki işareti beyaz
noktaya veya ok işareline sabilleyiniz, Bunun anlamı kapak kapalıchr ve
pişirme işlemine hazırdır.
3-1 Basınç 51 rfirlarra Vaniasını Yerleştirme:
Kapaqin normal pozisyonunu saıgladıkkan
sonra basınç sını dama ıranasını buhar
bırakma borusu 1:ızerine yerlestiriniz.
4-) Tencere SıcakI4 ını Sa1.arnakr.
Tencere sıcakiıina daha çabuk çıkmak maksat' ile lütfen hararetli ateşi
basınç sın ırla ma vanosı çalısona kadar sa ğlayınız_ Fakat ateş ismi çok
Birolmamalıdır.
Bir müddot ısınmadan sonra bır miktar buharın ocık-dnleme vanasından
süzülmesi normaldir_
Acılrna-15nlorno vonası yüksel.diOınde ve düzenli çalıştığırıda buhar
rı-na rna lıd ir_
- Basınç sinırlarna vanosı hareket ot tifiinde vo buhar sürekli hale goldiglindo

pişirme. işlem in iz başlamıştır. Vc pişirme süresi ortaya çıkar (Detaylı olarak
pişirme süresi tablodan gbrüllir.1
Not: Pisirmc zamanı basınç-sırıırlama VJ nasının çalışmaya başlamasından
atoşin kesilmesino kadar olan zamandır.
* Lütfen pişirme sırasında beklenmedik durumların ortaya çıkmaı-nasi için

sürekli kontrol ediniz_
* Tencere metal k ısmına elle veya wücutla temas etrneyinız. Pişirme

islerninde dikkatli olunuz vc yanm alan 'engellemek için t on c ore sapını
ku [Lo n ı n ız_

Hisar Düdüklü Tencere AY MODEL kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 1. sayfa 1 Hisar Düdüklü Tencere AY MODEL kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 2. sayfa 2 Hisar Düdüklü Tencere AY MODEL kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 3. sayfa 3 Hisar Düdüklü Tencere AY MODEL kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 4. sayfa 4 Hisar Düdüklü Tencere AY MODEL kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 5. sayfa 5 Hisar Düdüklü Tencere AY MODEL kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 6. sayfa 6 Hisar Düdüklü Tencere AY MODEL kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 7. sayfa 7 Hisar Düdüklü Tencere AY MODEL kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 8. sayfa 8 Hisar Düdüklü Tencere AY MODEL kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 9. sayfa 9 Hisar Düdüklü Tencere AY MODEL kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 10. sayfa 10 Hisar Düdüklü Tencere AY MODEL kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 11. sayfa 11 Hisar Düdüklü Tencere AY MODEL kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 12. sayfa 12 Hisar Düdüklü Tencere AY MODEL kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 13. sayfa 13 Hisar Düdüklü Tencere AY MODEL kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 14. sayfa 14 Hisar Düdüklü Tencere AY MODEL kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 15. sayfa 15

Henüz, bu ürün hakkında forumda açılmış bir başlık bulunmuyor.