211 ONDİAL_İ UYARILAR
aM Talimatların tamamı okunmalıdır.
b) Kullarıım esnasında çocukların basınclı pişiriciyc yaklasmasına izin
verilmemelidir.
el Elaşınçlı pişirici ısıtıErnış fırın üzerine konuErnarnalidır.
d) Basınç altındaki pişirici dikkatli hareket ettirilmelidir. Sıcak yüzeylere
dokungulrrıamallıdır. El tutomalcları ve düğmeler kullanılmalıdır.. Eğer
gerekirse koruyucu kullarıllmalıclır.
Basınclı pişirici amacı dışında kuldanı-lmarnallıdır.
f] Bu cihaz baınıç aLtırrda pişirme yapar_ 8aşınclı pişirici uygun dImayan
kullanımdan dolayı haslanmalar 151 ta tbik edilmeden önce pısiricinin
.15riıi.En şekilde karıauldığından emin olunmalıdır. "Kullanım talimalı"na
bakılmalıdır.
g) Basınçlı kuwet kullanarak a ç ılrnamalıclır.. IÇ bası-nç tam
olarak düşmedeı aoılmarnalıdır.. "Kullanım bakılrnalıdır.
Ii] Su ilave etmeden basınçlı pişirici -asla kullarııimamalıdır. Bu ciddi bir
hasara neden olabilir.
il Pişirici kapasitesinin 211'ünden fazla ıdoldurulmamalıdır. Pişerken
genişleyen. pirinç veya kurutulmus sehıeler gibi gıda rnaddelerini pisirirken,
pişirici kapasilesinin yarısından fazla doldurullnamalıclır.
il Kullanım talırnatrna göre uygun ısı kaynağa Ilkaynaklarıl kullarıllrnalıdır.
k) Basınç etkisi altında şisen ılizeri deri kaplı eti, pişirdikten sonra (kirnein
şlıgır dili], etli deri .şişrnişken delinmemelidir.
I.) Hanımı-1m yiyecek pişirirken, acrna dara önce pişirici yavaşça sa La n lıcl ı r.
rrı) Her kullanımdan brıcensı.ıpapların tıkanrmş oluı:)-olrnadı§ıı konlrol.
edilmelidir_ Kullanım talimatına bakılınalıdır.
n) Her tiırblı yiyecek maddesi kızartması icin basınclı pisirici basınclı modda
asla kullanılmamalıdır.
o) Kullanır-1 talimatında bcLirtilcri bakım talimatları dışında emniyet
sistemlerini hiçbir sekilde kurcalanmamalıdır.
p] modeller ',çin sadece. irnalat.çının yedek parçalar kullanılmalıdır_
15zetlıkle, uygun olduğu belirtilen aynı imalatçının gövde vc kapağı
kullanılmalıdır.
q] BU KLILLANIM TALİMATLARINA UYLILMALIEFIR.

Hisar Düdüklü Tencere AY MODEL kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 1. sayfa 1 Hisar Düdüklü Tencere AY MODEL kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 2. sayfa 2 Hisar Düdüklü Tencere AY MODEL kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 3. sayfa 3 Hisar Düdüklü Tencere AY MODEL kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 4. sayfa 4 Hisar Düdüklü Tencere AY MODEL kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 5. sayfa 5 Hisar Düdüklü Tencere AY MODEL kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 6. sayfa 6 Hisar Düdüklü Tencere AY MODEL kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 7. sayfa 7 Hisar Düdüklü Tencere AY MODEL kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 8. sayfa 8 Hisar Düdüklü Tencere AY MODEL kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 9. sayfa 9 Hisar Düdüklü Tencere AY MODEL kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 10. sayfa 10 Hisar Düdüklü Tencere AY MODEL kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 11. sayfa 11 Hisar Düdüklü Tencere AY MODEL kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 12. sayfa 12 Hisar Düdüklü Tencere AY MODEL kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 13. sayfa 13 Hisar Düdüklü Tencere AY MODEL kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 14. sayfa 14 Hisar Düdüklü Tencere AY MODEL kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 15. sayfa 15

Henüz, bu ürün hakkında forumda açılmış bir başlık bulunmuyor.