DIKKAT:

Lütfen basınç sınırLarrıavanasının küçük parçalarını kaybetımeyiniz. Tencere

plastik contasındaki renk değişimi çok bnernli değikdir. Değişik kullanım

sikliklarına göre, contanin senede bir veya iki defa değiştirilmesi tavsiye

edilir. Eğer şekli ve rengi değişirse zaman içerisinde değiştirilrnelidlr,

Tencere parçalarını değişiirirken lütfen yetkili satıcınizla gıı5rds.ünüz. Başka

bir rnedelden alınma parçaları lütfen tancerede kullanmamız.

Not; Conta garanti kapsamı dışındadır.

9-) SORULAR VE CEVAPLAR

SORULAR CEVAPLAR1.0 yamak nasıl iıişiril,r? Vlilı..f.ıiık shişIirtsrwrs basınç. sınwlarna 1,ınaısırgları buhkargebanıa
kadar KIMI,.
EILINICIar rı 005likirliğeNLE1 tıWarrıaGINErı liZEll'Erıe 0.1e61 kEE Ia Ellerılr.
VıiıMk aılL•şh- F•şwrmU. ieınine dsierNI eitrıg; yı L•rnek. re le•Iere
içindi yanı Hem yel açar .Fisirrnme Ernimının trnı erearnısda korirol. cilt- o ed .rrpedigini kortrel
aklinir.
EleGırı. ınırlenıe. 5 erwınırı tam vedleff verke~11 rıden edrkeı
Yereg in iıd pışırilarrıam ısı 61u8uL
Te.rn5rt. lıtının. çr l. viiktek re¥6 çok 81.0 k ilLup 15 lrn &dı§ı nı klAl.r.01.
ediniz_
Te rıça ne 191 *.ı.1 hıa.çm in in normal Q11,41 .olırrwlı gam k oınrı Ql. sglin i F.
Terıçara ıç, L4;11-iç.rııııı narmal oılap 11rnadıgını k anfir.al sefinez.


, —


PsirT e Zarar 13511 1053 Eıarl? Basınç sınırlara wrıaseın kibar pilskUrmesi ile arecıplı~ne
kadar olan. zenwıckr.


luluxiTufrı 5.~Ig Nı el.~ katı-ni ıkrıcı e. h e c ı'n idi idi 2,311 ef e r-rıd 8 I
Clegisikyarneklarde4isik pişirme olrna.ıElır. FasuLyelarcle ise 1,14 ışranenekedır.IFIsirme
ıamenlarına itıtrraı Uluslar mei' malzeme:geri-lin pişirme 2 ~I ile çak./ ilgisi yctt_ır. Ellsıllıal

yaııı sına ıllançarıa hacfnininda Fesirnna S Wıil çı İl 41 .0 1?-;ı yoktur.Neden rıi(WIÇ wıg,
gri bir lıal alır? 111,1kssık tas rıç wel «la Feeirma ksı ilıa arnppno asilıların o.lısumıına
yoi açar. FlunrIn ılolayı da ....111;he. proIe. rı bulunr1-11-Rrl ,. .11 li.0 Ii'

rrıaıllole-w '1 rerıl CMI611'.

Hisar Düdüklü Tencere AY MODEL kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 1. sayfa 1 Hisar Düdüklü Tencere AY MODEL kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 2. sayfa 2 Hisar Düdüklü Tencere AY MODEL kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 3. sayfa 3 Hisar Düdüklü Tencere AY MODEL kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 4. sayfa 4 Hisar Düdüklü Tencere AY MODEL kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 5. sayfa 5 Hisar Düdüklü Tencere AY MODEL kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 6. sayfa 6 Hisar Düdüklü Tencere AY MODEL kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 7. sayfa 7 Hisar Düdüklü Tencere AY MODEL kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 8. sayfa 8 Hisar Düdüklü Tencere AY MODEL kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 9. sayfa 9 Hisar Düdüklü Tencere AY MODEL kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 10. sayfa 10 Hisar Düdüklü Tencere AY MODEL kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 11. sayfa 11 Hisar Düdüklü Tencere AY MODEL kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 12. sayfa 12 Hisar Düdüklü Tencere AY MODEL kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 13. sayfa 13 Hisar Düdüklü Tencere AY MODEL kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 14. sayfa 14 Hisar Düdüklü Tencere AY MODEL kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 15. sayfa 15

Henüz, bu ürün hakkında forumda açılmış bir başlık bulunmuyor.